Menu
Opcje

 


Informacja o terminach składania wniosków o zatwierdzenie umowy oddania w używanie KI oraz zgłoszeń zmiany podmiotu skupującego


Uwaga producenci mleka, Agencja Rynku Rolnego przypomina, że do końca lutego można składać wnioski o zatwierdzenie umowy zbycia prawa do kwoty indywidualnej. Wniosek należy złożyć do właściwego miejscowo dla zbywcy dyrektora OT ARR na formularzu opracowanym przez Agencję.

Przypominamy także, że do końca lutego producent może dokonać zmiany podmiotu skupującego, o czym należy poinformować dyrektora OT ARR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy na formularzu zgłoszenia zmiany podmiotu skupującego.


Uznawanie organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów


 

Nowelizacja ustawy o organizacji mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 poz. 50 ze zm.), przewiduje możliwość uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów.

Uznanie organizacji producentów i zrzeszenia organizacji producentów następuje na podstawie złożonego do Prezesa ARR Wniosku o Uznanie Organizacji Producentów w sektorze mleka i przetworów mlecznych albo Wniosku o Uznanie Zrzeszenia Organizacji Producentów w sektorze mleka i przetworów mlecznych.

 

Organizacja producentów jest uznana, jeżeli:

    utworzona jest przez co najmniej 20 członków,
    wytwarza i wprowadza do obrotu rocznie nie mniej niż 2 miliony kilogramów mleka lub przetworów mlecznych wyprodukowanych w ramach tej ilości mleka,
    w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, co najmniej 20 członków tej organizacji wytwarzało i wprowadzało do obrotu mleko i przetwory mleczne,
    cała ilość mleka i przetworów mleczny wyprodukowanych w gospodarstwach członków tej organizacji jest wprowadzona do obrotu za jej pośrednictwem,
    okres wypowiedzenia członkostwa w tej organizacji jest nie krótszy niż 6 miesięcy,
    spełnia wymagania określone w art. 161 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zrzeszenie organizacja producentów jest uznane, jeżeli:

    jest utworzone przez co najmniej dwie uznane organizacje producentów,
    cała ilość mleka lub przetworów mlecznych wyprodukowanych w gospodarstwach członków organizacji tworzących to zrzeszenie jest wprowadzona do obrotu za jego pośrednictwem,
    okres wypowiedzenia członkostwa w tym zrzeszeniu jest nie krótszy niż 6 miesięcy,
    spełnia wymagania określone w art. 161 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.Informacja ARR - skup mleka w Polsce w okresie IV – XII 2013 r.


W miesiącach kwiecień – grudzień 2013 r. do podmiotów skupujących dostarczono ok. 7,6 mld kg po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu (wg danych zaczytanych do systemu informatycznego ARR na dzień 24.01.2014 r.).

Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 9 miesiącach roku kwotowego 2013/2014 wyniósł ok. 76,37%.

Natomiast szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 76,21%.

 

W okresie IV – XII 2013 r. ilość skupionego mleka ukształtowała się na poziomie wyższym o 1,17% niż w tym samym okresie roku 2012/2013.

W miesiącu grudniu 2013 r. do podmiotów skupujących dostarczono 828,3 mln kg mleka, tj. o 6,2 % więcej niż przed rokiem (w stosunku do miesiąca listopada
2013 r. nastąpił 7,2% wzrost dostaw).

W sytuacji, gdy dynamika skupu mleka z ostatnich 9 miesięcy utrzyma się na porównywalnym poziomie w kolejnych miesiącach roku kwotowego, znacząco wzrasta prawdopodobieństwo ryzyka przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw o ok. 2%, co skutkować może konsekwencjami w postaci konieczności uiszczenia opłaty wyrównawczej odpowiednio w wyższej wysokości niż w roku kwotowym 2012/2013.
Uwaga producenci mleka!


W związku ze zmianą współczynnika realokacji dokonano zmiany decyzji ustalających wysokość należnej opłaty.

Wobec powyższego Prezes ARR uprzejmie informuje, iż decyzje zmieniające wysokość należnej opłaty nie są decyzjami zobowiązującymi do dokonania kolejnej wpłaty do podmiotów skupujących mleko. Powyższe decyzje zmniejszają poprzednio ustaloną opłatę.

W związku z powyższym adresaci decyzji otrzymają zwrot nadpłaconej różnicy niezwłocznie po dokonaniu zwrotu środków przez ARR na konta podmiotów skupujących.


Współczynnik przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2013/2014


 

W roku kwotowym 2013/2014 zapotrzebowanie na kwoty indywidualne z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych, wynikające ze złożonych wniosków, okazało się wyższe od krajowej rezerwy określonej na ten rok.

W zaistniałej sytuacji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze Rozporządzenia z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1556) określił współczynnik przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2013/2014 w wysokości 0,3247.

PDFRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2013/2014 (Dz. U. z 2013 r., poz.1556). (.pdf)

 

UWAGA! Agencja Rynku Rolnego podsumowała rok kwotowy 2012/ 2013

Na podstawie danych rocznych, przesłanych przez podmioty skupujące do Dyrektorów Oddziałów Terenowych ARR, ilość skupionego mleka wyniosła 9,822 mld kg. Tym samym, krajowa kwota dostaw została przekroczona o ponad 14 mln kg, czyli o 0,15%, a liczba dostawców hurtowych, którzy przekroczyli przysługujące im kwoty indywidualne wynosi ponad 57 tys. Powyższe dane powodują określenie współczynnika realokacji na poziomie 0,970360294.

Stawka opłaty dodatkowej z tytułu przekroczenia kwoty indywidualnej dostaw wynosi 3,45 zł za 100 kg mleka wprowadzonego do obrotu ponad przysługujące limity.

Wobec powyższego opłata, jaką Polska musi uiścić z tytułu nadprodukcji wynosi ponad
4 mln EUR, co stanowi 16,7 mln PLN.

Należy podkreślić, że tak niewielkie przekroczenie, to efekt wielkiego zaangażowania dostawców hurtowych, podmiotów skupujących oraz przetwórców, którzy już w połowie roku kwotowego (po informacjach ARR i MRiRW) dostosowali dostawy do sytuacji rynkowej i indywidualnych kwot dostaw. Ponadto w sezonie 2012/13 nastąpiło ok. 28 tys. transferów kwot dostaw hurtowych, na ok. 470 mln kg mleka.


Skup mleka w Polsce w okresie IV – VII 2013 r.

W miesiącach kwiecień – lipiec 2013 r. do podmiotów skupujących dostarczono ok. 3,44 mld kg po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu (wg danych zaczytanych do systemu informatycznego ARR na dzień 28.08.2013 r.).

Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 4 miesiącach roku kwotowego 2013/2014 wyniósł ok. 35,39%.

Natomiast szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 34,72%.

W okresie IV – VII 2013 r. ilość skupionego mleka ukształtowała się na poziomie niższym o 0,86% niż w tym samym okresie roku 2012/2013.

W miesiącu lipcu 2013 r. nastąpił 3% wzrost dostaw w stosunku do miesiąca czerwca 2013 r. ponadto do podmiotów skupujących dostarczono 878,2 mln kg mleka, tj. o 1,2% więcej niż przed rokiem.

 

 


 

Uwaga producenci mleka!

31 lipca 2013 r. - jest ostatnim dniem na złożenie wniosku o przyznanie kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy kwoty krajowej.

Wnioski o przyznanie kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy kwoty krajowej można złożyć osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej do właściwych miejscowo Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego.

 


 

UWAGA! Agencja wstępnie podsumowała rok kwotowy 2012/ 2013

Na podstawie danych rocznych, przesłanych przez podmioty skupujące do Dyrektorów Oddziałów Terenowych ARR, ilość skupionego mleka wyniosła 9,821 mld kg. Wielkość przekroczonych limitów indywidualnych stanowi ok. 487 mln kg., natomiast suma limitów niewykorzystanych oraz krajowej rezerwy stanowi ok. 474 mln kg., Tym samym, krajowa kwota dostaw została przekroczona o ok. 13 mln kg, czyli o 0,14%, a liczba dostawców hurtowych, którzy przekroczyli przysługujące im kwoty indywidualne wynosi ok. 57 tys. Powyższe dane pozwalają na określenie współczynnika realokacji na poziomie 0,97.

Stawka opłaty dodatkowej z tytułu przekroczenia kwoty wyniesie zatem ok. 3,2 gr za 1 kg mleka, wprowadzonego do obrotu ponad przysługujące limity.

Wobec powyższego przewidywana opłata, jaką Polska będzie musiała uiścić z tytułu nadprodukcji wyniesie ok. 3,7 mln EUR, co stanowi ok. 15,5 mln PLN.

Powyższe dane dotyczące skupu mleka za rok kwotowy 2012/2013 mogą ulec niewielkim zmianom wynikającym z konieczności dokonywania korekt przez podmioty skupujące.

Chcemy podkreślić, że tak niewielkie przekroczenie, to efekt wielkiego zaangażowania dostawców hurtowych, podmiotów skupujących oraz przetwórców, którzy już w połowie roku kwotowego (po informacjach ARR i MRiRW) dostosowali dostawy do sytuacji rynkowej i indywidualnych kwot dostaw. Ponadto w sezonie 2012/13 nastąpiło ok. 28 tys. transferów kwot dostaw hurtowych, na ok. 470 mln kg mleka.

Kierownictwo ARR


Zasady rozdziału krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014

W przypadku producenta rozwijającego produkcję mleka, warunkiem przyznania indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy w danym roku kwotowym jest zwiększenie sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych w roku kwotowym poprzedzającym rok kwotowy, w którym złożono wniosek.

Zwiększenie jest wykazywane przez:

  • dostawcę hurtowego – po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu;
  • dostawcę bezpośredniego – po przeliczeniu z zastosowaniem współczynników równoważności.

Zwiększenie nie może być mniejsze niż 500 kg.

Zwiększenie sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych producent potwierdza fakturami lub innymi dokumentami potwierdzającymi sprzedaż mleka lub przetworów mlecznych, dołączonymi do wniosku składanego w ARR.

Wniosek o przyznanie IIR z krajowej rezerwy składa się od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego na formularzu opracowanym i udostępnianym przez ARR.

Kwotę indywidualną z krajowej rezerwy przyznaje się w wysokości nadwyżki wielkości sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych w poprzednim roku kwotowym, przeliczonych na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu lub przeliczonych z zastosowaniem współczynników równoważności, nad wielkością kwoty indywidualnej stanowiącej własność producenta w dniu 31 marca roku kwotowego poprzedzającego rok kwotowy, w którym złożono wniosek.

W przypadku, gdy wysokość indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy należna do przyznania jest większa niż wielkość indywidualnej ilości referencyjnej będąca przedmiotem wniosku, indywidualna ilość referencyjna z krajowej rezerwy jest ustalana w ilości wskazanej przez producenta w tym wniosku.

Wysokość indywidualnej ilości referencyjnej przyznanej z krajowej rezerwy nie może być mniejsza niż 500 kg oraz nie może być większa niż 30 000 kg.

Jeżeli wysokość indywidualnej ilości referencyjnej należnej do przyznania z krajowej rezerwy jest większa niż 30 000 kg, dyrektor oddziału terenowego ARR, w drodze decyzji, przyznaje producentowi indywidualną ilość referencyjną z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych lub dla dostawców bezpośrednich w wysokości 30 000 kg.

W przypadku, gdy suma indywidualnych ilości referencyjnych dla dostawców hurtowych należnych do przyznania jest większa od wysokości krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych przeznaczonej do rozdysponowania, do ustalenia wysokości indywidualnych ilości referencyjnych stosuje się:

  • współczynnik przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych.

W przypadku, gdy suma indywidualnych ilości referencyjnych dla dostawców bezpośrednich należnych do przyznania jest większa od wysokości krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich przeznaczonej do rozdysponowania, do ustalenia wysokości indywidualnych ilości referencyjnych stosuje się:

  • współczynnik przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich.

Jeżeli po zastosowaniu współczynnika przydziału, wysokość indywidualnej ilości referencyjnej przyznanej z krajowej rezerwy jest mniejsza niż 500 kg, dyrektor oddziału terenowego Agencji odmawia, w drodze decyzji, przyznania producentowi indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych lub dla dostawców bezpośrednich.

 


Wysokość kwoty krajowej „dostaw” i „sprzedaży bezpośredniej” w roku kwotowym 2012/2013

Na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego (UE) nr 341/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mlecznych ustalonych na rok 2012/2013 w załączniku IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, przysługującą Polsce w roku kwotowym 2012/2013 kwotę krajową podzielono następująco:

  • 9 808 184 895 kg wyniosła krajowa kwota dostaw oraz
  • 148 049 814 kg - krajowa kwota sprzedaży bezpośredniej.

Dostawcy bezpośredni, podmioty skupujące – koniec roku kwotowego 2012/2013

31 marca 2013 r. zakończył się kolejny rok kwotowy. Tym samym Agencja Rynku Rolnego przypomina dostawcom bezpośrednim i podmiotom skupującym o obowiązku złożenia w terminie do dnia 14 maja 2013 r. do właściwych miejscowo Oddziałów Terenowych ARR informacji za poprzedni rok kwotowy.

Jednocześnie informuje się, że dostawca bezpośredni lub podmiot skupujący, który nie prześle informacji za poprzedni rok kwotowy w wymaganym terminie podlega karze pieniężnej (art. 54 i 54m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych – Dz. U. z 2013 r. poz. 50).

PDF Dostawcy bezpośredniInformacja za rok kwotowy o ilości mleka i przetworów mlecznych wyprodukowanych w gospodarstwie i wprowadzanych do obrotu oraz o ilości mleka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do bezpośredniego spożycia (.pdf)


Współczynnik przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2012/2013

W roku kwotowym 2012/2013 zapotrzebowanie na kwoty indywidualne z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych, wynikające ze złożonych wniosków, okazało się wyższe od krajowej rezerwy określonej na ten rok.

W zaistniałej sytuacji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze Rozporządzenia z dnia 19 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1290) określił współczynnik przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2012/2013 w wysokości 0,554.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2012/2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1290).


Wysokość krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2012/2013

W dniu 21 listopada 2012 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1280 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2012/2013.

W myśl powyższego aktu prawnego w roku kwotowym 2012/2013 krajowa rezerwa kwoty krajowej wyniosła 331 646 387 kg, w tym:

  • krajowa rezerwa dla dostawców hurtowych stanowi 259 852 060 kg oraz
  • krajowa rezerwa dla dostawców bezpośrednich71 794 327 kg.

Rozporządzenie MRiRW z dnia 13 XI 2012 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2012/2013 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1280).


Stopień wykorzystania kwoty krajowej w roku kwotowym 2011/2012

Zgodnie z treścią przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65, ze zm.), Prezes Agencji Rynku Rolnego ustala stopień wykorzystania kwoty krajowej i do dnia 30 sierpnia informuje ministra właściwego do spraw rynków rolnych o stopniu jej wykorzystania.

W związku z zakończeniem przez Agencję Rynku Rolnego procesu zamknięcia roku kwotowego 2011/2012 ustalono, że stopień wykorzystania kwoty krajowej w roku kwotowym 2011/2012 wyniósł 97,18%.

Wykorzystanie kwoty krajowej dostaw ukształtowało się na poziomie 97,91%, zaś wykorzystanie kwoty krajowej sprzedaży bezpośredniej wyniosło 51,49%.

W minionym roku kwotowym wysokość dostaw mleka zrealizowanych przez dostawców hurtowych do podmiotów skupujących, po przeliczeniu na referencyjną zawartość tłuszczu wyniosła 9,5 mld kg, natomiast wysokość sprzedaży bezpośredniej80,1 mln kg.


Wysokość krajowej kwoty mlecznej w roku kwotowym 2012/2013

Na mocy Rozporządzenia Rady (WE) nr 72/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zmian we wspólnej polityce rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 247/2006, (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1405/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008, (WE) nr 479/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1883/78, (EWG) nr 1254/89, (EWG) nr 2247/89,(EWG) nr 2055/93, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 2596/97, (WE) nr 1182/2005 i (WE) nr 315/2007 (załącznik nr I), Państwom Członkowskim będą zwiększane kwoty krajowe o 1% w kolejnych latach kwotowych aż do roku kwotowego 2013/2014.


Wobec powyższego kwota krajowa przysługująca Polsce na rok kwotowy 2012/2013 wynosi 9 956 234 709 kg.


Producent musi wykorzystać 70% swojej kwoty indywidualnej

Mając na uwadze szereg wątpliwości związanych z interpretacją przepisu art. 72 ust. 2, Rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 72/2009, który stanowi, że jeżeli producenci nie wprowadzą do obrotu ilości równej przynajmniej 85% ich kwoty indywidualnej podczas co najmniej jednego dwunastomiesięcznego okresu, państwa członkowskie mogą zdecydować, czy i na jakich warunkach całość lub część niewykorzystanej kwoty zostanie przekazana do rezerwy krajowej, Agencja Rynku Rolnego informuje, że stosownie do uzyskanego stanowiska, Komisja Europejska, potwierdza swobodę decyzyjną w zakresie implementacji ww. przepisu art. 72 ust. 2.

Oznacza to, iż cytowany przepis umożliwia państwu członkowskiemu UE zastosowanie progu niższego niż określony w przepisie. W związku z powyższym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie przewiduje dokonywania zmian w obecnie obowiązujących przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, wdrażających postanowienia tego artykułu.

Oznacza to, że w danym roku kwotowym producent obowiązany jest do wykorzystania limitu będącego jego własnością na dzień 1 kwietnia w 70%, podobnie jak to miało miejsce w ubiegłych latach kwotowych.


Akty prawne

Zasady systemu kwotowania produkcji mleka reguluje:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 50) - tekst jednolity

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia laboratoriów referencyjnych do badań zawartości tłuszczu w mleku oraz sposobu funkcjonowania systemu badania zawartości tłuszczu w mleku

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie metod pobierania próbek mleka do badań zawartości tłuszczu w mleku oraz metod oznaczania zawartości tłuszczu w mleku

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania informacji dyrektorom OT ARR i dostawcom hurtowym

 

 

REKLAMY
© Ogólnopolska Giełda Kwot Mlecznych